دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
سرآشپز: استانبولی

سرآشپز: استانبولی

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵24
سرآشپز: لیموناد رنگی

سرآشپز: لیموناد رنگی

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵79
سرآشپز: اسنک ماست

سرآشپز: اسنک ماست

يکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵75
سرآشپز: فلافل مکزیکی

سرآشپز: فلافل مکزیکی

يکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵96
سرآشپز: چای یخ هلو

سرآشپز: چای یخ هلو

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵76
سرآشپز: پیتزا کدو

سرآشپز: پیتزا کدو

يکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵87
سرآشپز: دونات وگان

سرآشپز: دونات وگان

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵85
سرآشپز: پای قارچ

سرآشپز: پای قارچ

سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵100
سرآشپز: دسر ماست و انار

سرآشپز: دسر ماست و انار

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵111
سرآشپز: دسر کرپ

سرآشپز: دسر کرپ

سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵108