شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
All Prefix- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
پسینی (موخر بر تجربه)
پیشینی (مقدم بر تجربه)
خواری طلبی
بدگامی (آبازی)
فرهنگ ناپذیری (در نظریه كاتل)
بازتاب شكمی
عصب حركتی خارجی چشم، عصب ابدوسنت
هسته عصب حركتی خارجی چشم، هسته عصب ابدوسنت 
استدلال مولد فرضیه، ربایش، واگرایی
استنتاج قیاسی، استقصاء